Feb 15, 16, 17: AGBU -YP 19th Winter Gala

This year, AGBU Young Professionals of Northern California (YPNC) celebrates its 19th anniversary during the annual AGBU SF Winter Gala, February 15-17, 2019, which brings together Armenian Young Professionals from across North America and around the world, and raises funds for AGBU projects and programs.

https://agbusfwintergala.org/#home

The AGBU Young Professionals of Northern California was established in September 1998, as part of the global AGBU YP Network, a growing organization of groups and supporters committed to preserving and promoting the Armenian identity and heritage through educational, cultural and humanitarian programs for young Armenians.

Fri, 8 March, 8pm: The Fiftieth anniversary of Vehanoush Tekian’s writings.

Սիրելի՛ մշակութասէր բարեկամ,

Համազգայինի Սան Ֆրանսիսքոյի «Նիկոլ Աղբալեան»մասնաճիւղի գրական յանձնախումբը որոշած է կազմակերպել գրական երեկոյ մը, նուիրուած՝ սփիւռքահայ գրագիտուհի Վեհանոյշ Թեքեանին գրական գործունէութեան յիսունամեակին:

Ձեռնարկը տեղի պիտի ունենայ մարտ 8, 2019-ին , կիներու միջազգային օրը: Այդ օրը ընտրած ենք, նկատի ունենալով որ Վեհանոյշ Թեքեան այն հազուագիւտ սփիւռքահայ գրագիտուհիներէն է, որ գրած է կնոջ եւ հայ կնոջ առնչուող հարցերու մասին: Ամուսնալուծումէն սկսելով ու հասնելով մինչեւ ընտանեկան բրտութիւն, այդ հարցերը ներկայիս շատ մեծ տեղ կը գրաւեն լրատուական միջոցներու, առցանց կայքէջներու կամ գրական գործերու մէջ: Վեհանոյշ Թեքեան համարձակութիւնը ունեցած է անոնց մասին խօսելու իրեն յատուկ տաղանդով:

Որպէսզի կարելի դառնայ այս արժանաւոր գրագիտուհիին օդանաւի տոմսակի, պանդոկի կեցութեան, պատուագինի, ինչպէս նաեւ ձեռնարկի այլ կազմակերպչական ծախսերը հոգալ , ձեռնարկած ենք նուիրահաւաքի մը:

Շատ պիտի խնդրէինք, որ ձեր սրտաբուխ նուիրատուութիւնը կատարէիք Համազգայինի «Ն.Աղբալեան» մասնաճիւղին եւ «մեմոյին» բաժնին մէջ աւելցնէիք «Վեհանոյշ Թեքեանի ձեռնարկ»: Այդ ձեւով, վարչութեան համար յստակ կ’ըլլայ թէ տուրքէ զերծ ձեր նուիրատուութիւնը պիտի յատկացուի վերոյիշեալ ձեռնարկին:

Կանխայայտ Շնորհակալութիւններով՝

Գրական Յանձնախումբ

Dear friend,

The Literary Committee of the Hamazkayin Nigol Aghpalian Chapter is organizing an evening
dedicated to the fiftieth anniversary of Vehanoush Tekian’s writings. The event will take place on
Friday, March 8, 2019 at 8pm. We chose this date because it is the International Women’s Day, and Tekian is
one of the very few Diasporan Armenian authors who has dealt with women’s issues, such as sexism, domestic violence, divorce, and single motherhood.

In order to cover the expenses of this event, including those of Tekian’s plane ticket, hotel
room, and honorarium, we are asking for your help.

We would greatly appreciate it if you could make a tax deductible donation to Hamazkayin
N.Aghpalian Chapter. If you are so kind to make a donation, please note in the memo section that your donation is for the Vehanoush Tekian event.

Address: Hamazkayin N. Aghpalian Chapter
51 Commonwealth Ave.
San Francisco, CA.94118

We thank you wholeheartedly in advance, and we hope to see you at the event.

Literary Committee

Erepuni Chapter ARS College Scholarships 2019

Attention: All college-level students seeking scholarships

in the fields of medicine or engineering

Armenian Relief Society “Erepouni” Chapter

is pleased to offer three scholarships for

academic year 2019-2020

I. “Mesrob DerYeghiayan Memorial Scholarship”

for two students following the medical field

There are two separate $1,000 scholarships available for students following any field of medicine or nursing.  See requirements and other information below.

II.  “Aram Kasparian Memorial Scholarship”

for one student majoring in engineering

This will be one $1,000 scholarship for a college student following any field of engineering.  See information below.

Basic requirements are: have completed or are completing one year of university work, maintain at least a 3.0 GPA, be of Armenian descent, and a permanent resident of the U.S. and California.  Other requirements will be noted in the scholarship application and checklist. 

For an application or further information, please contact Mrs. Victoria Markarian at hyeorty@gmail.com, or phone (209) 823-1486. 

The application and all necessary forms must be sent in no later than

April 30, 2019.  Please reply soon.

New book for children: Parev, Yerevan: An Armenian Children’s Book

Parev, Yerevan is a fun, engaging, and educational board book in Armenian about Yerevan. Beautifully illustrated, it takes the reader through well-known sites in Yerevan and showcases Armenian culture and history in a simple and captivating manner. It exposes children to both the Armenian language and the spirit of Armenia. This is a great introduction to Yerevan for young children!

My goal is to expose children to the Armenian language and help foster a connection to Armenia at a young age. Since there are very few board books in Armenia, this book is an ideal engagement tool for young children.

Please visit my page at https://igg.me/at/parevyerevan to learn more about my campaign and pre-order your copy. Thank you!